Lokal do wynajęcia: ul. Świdnicka 43,45 (drugi przetarg, obniżona cena)

16 listopada 2022

ulica: Świdnicka 43,45
metraż: 188,38 m2
tel. (71) 776-24-65, (71) 776-24-39
cena/czynsz: 3768 zł (wywoławczy czynsz miesięczny netto)
właściciel: Gmina Wrocław, reprezentowana przez Zarząd Zasobu Komunalnego
forma przetargu: pisemny przetarg ofertowy
termin przetargu: 16 grudnia 2022


lokalizacja: lokal w budynkach mieszkalno-użytkowych, frontowych, parter + piwnica, wejście od ulicy (z wspólnego z innym lokalem
przedsionka) + od podwórza, lokal położony w trzech nieruchomościach (dwóch stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych i na działce Gminnej)
witryna od strony ulicy: tak

rodzaj preferowanej działalności: działalność o wysokim standardzie
możliwa działalność: działalność gospodarcza lub działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem: usług prawno-finansowych, usług
noclegowych, usług pogrzebowych, usług o charakterze erotycznym, kantorów wymiany walut, lombardów, salonów gier,
zakładów wzajemnych, gier losowych i loterii, kasyn, punktów ksero, handlu artykułami używanymi (m.in. handlu odzieżą i
obuwiem używanym), handlu telefonami komórkowymi, handlu artykułami branży erotycznej.
możliwa gastronomia: Tak. W przypadku prowadzenia działalności gastronomicznej lokal wymagać będzie przystosowania do działalności
gastronomicznej, oraz dokonania wszelkich przewidzianych prawem czynności niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia
działalności gastronomicznej w tym lokalu, w tym dokonania niezbędnych zgłoszeń oraz uzyskania niezbędnych zgód i
pozwoleń m.in. Wspólnot Mieszkaniowych (lokal nie był dotychczas wykorzystywany do prowadzenia działalności
gastronomicznej).
Dopuszczalne jest podawanie alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży tj. w przypadku prowadzenia działalności gastronomicznej. Natomiast sprzedaż alkoholu na wynos (tj. do spożycia poza miejscem jej sprzedaży) może stanowić jedynie uzupełnienie, związane z charakterem oraz asortymentem prowadzonej działalności gastronomicznej. Zarówno
podawanie alkoholu w lokalu jak i jego sprzedaż możliwa jest jedynie po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń (m.in. Wspólnot Mieszkaniowych, koncesji).
poprzednia działalność: handel

Budynek w wykazie / rejestrze zabytków: Budynki przy ul. Świdnickiej 43,45 znajdują się w Wykazie Zabytków Architektury i Budownictwa Miasta Wrocławia, oraz w przestrzeni chronionego obszaru założenia urbanistycznego Placu Kościuszki (w gr. linii zabudowy ul. Świdnickiej na
odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Podwale), gdzie obowiązuje ochrona wskazanego obszaru wpisanego do Rejestru Zabytków (A/1491/543/Wm z 15.12.94r).
Budynki przy ul. Świdnickiej 43,45 znajdują się także na terenie parku kulturowego „Stare Miasto”, określonego Uchwałą nr LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014r. zmienioną Uchwałą nr XXXII/686/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 listopada 2016r. W związku z powyższym należy zapoznać się z informacjami na temat parku i w/w uchwałami, umieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Miasta http://www.wroclaw.pl/park-kulturowy-wroclaw
Orientacyjny zakres robót remontowo-budowlanych: sprawdzenie lub ewentualna wymiana instalacji elektrycznej, wymiana baterii przy umywalce w WC, przygotowanie powierzchni pod malowanie i malowanie lokalu, naprawa lub ewentualna wymiana okien drewnianych od strony podwórza (ze sprawdzeniem poprawności zamontowanej kraty w oknie), uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej (dot. wentylacji).

W lokalu znajduje się dźwig towarowy z piwnicy na parter. Ostatni protokół z wykonania czynności dozoru technicznego (z listopada 2021r.) wykazał wynik jego badania pozytywny. Na Najemcy lokalu będzie spoczywał
obowiązek wykonywania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich wymaganych przeglądów, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2021.272 t.j.), w tym rejestrowania przebiegu
eksploatacji UTB oraz monitorowania stopnia wykorzystania resursu urządzenia.


Więcej informacji na stronie: https://bip.zzk.wroc.pl/index.php?app=przetargi_lokale&nid=6915&y=0&status=1

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Informacje o aktualnych przetargach na najem lokali użytkowych organizowanych przez ZZK można znaleźć na stronie:

http://bip.zzk.wroc.pl/?app=przetargi_lokale


Zobacz również

Skip to content