WYNAJĘTE (Świdnicka 6a)

27 czerwca 2019

ul. Świdnickiej 6A/ ul. Świdnickiej 8/ ul. Świdnickiej 8A o łącznej pow. 460,28m2

Lokal położony jest w 3 nieruchomościach – parter, piwnica i półpiętro

Najemca: Miasto (MZP)
Rodzaj ogłoszenia: Przetarg pisemny nieograniczony
Data: 9 lipca 2019r.
Cena:

Opis:
lokal w budynku mieszkalno-użytkowy m położony w 3 nieruchomościach, parter, piwnica, półpiętro, 2
wejścia od ulicy 1 wejście od podwórza

Instalacje:
wodna, elektryczna, CO miejskie (bez CW)

Przeznaczenie lokalu:
działalność gospodarcza z wyłączeniem: aptek, biur podróży , handlu artykułami spożywczymi, handlu artykułami używanymi, outletów, handlu telefonami komórkowymi, usług telekomunikacyjnych, usług
prawno-finansowych, usług pogrzebowych, usług o charakterze erotycznym.

Preferowane:
Usługi o wysokim standardzie

Przewidywany zakres remontu:
Sprawdzenie, ewentualna wy miana instalacji elektry cznej, likwidacja zacieków, likwidacja zbędny ch
podejść pod urządzenia wod-kan., wy miana umy walki i zlewu wraz z baterią, wy miana urządzeń
sanitarny ch, wy miana drzwi wewnętrzny ch, naprawa drzwi wejściowy ch, naprawa drzwi od strony wnętrza
podwórzowego (w ty m wy miana szy by ), malowanie ścian i suf itów z przy gotowaniem powierzchni;
Naprawa, uzupełnienie wierzchnich warstw posadzkowy ch (lub wy miana), demontaż zewnętrzny ch
elementów wenty lacji mechanicznej i klimaty zacji, naprawa lub wy miana wenty lacji wewnątrz lokalu,
montaż nowy ch elementów zewnętrzny ch, po uzy skaniu akceptacji Wspólnoty Mieszkaniowej,
Uzy skanie pozy ty wnej opinii kominiarskiej (dot: wenty lacji). Wszelkie prace budowlane
obejmujące elewację budy nku wy magają uzy skanie decy zji pozwolenia na budowę po uprzednim
zaopiniowaniu konserwatora zaby tków a także uzy skaniu zgody współwłaścicieli nieruchomości.

Zabytek:
Lokal znajdują się w obrębie history cznego zespołu urbanisty cznego Wrocław Stare Miasto (wpis do
Rejestru Zaby tków Miasta Wrocławia pod nr A/1580/212). Jednocześnie znajduje się obrębie parku
kulturowego „Stare Miasto”, utworzonego Uchwałą Nr LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10
kwietnia 2014 r., z późn. zmianam


MPZP:
196

Wspólnota:
tak


Dobre miejsca w okolicy:
Bar Barbara – punkt informacyjny Strefy Kultury Wrocław
BWA Wrocław – galeria sztuki
H&M
KFC

Zobacz również

Skip to content